3 nieuwe maatregelen ter bevordering van de liquiditeit en solvabiliteit van ondernemingen

Belgium
Available languages: EN, FR

In het kader van de crisis veroorzaakt door de COVID-19-pandemie, bevat een wetsvoorstel van 5 juni 2020 drie maatregelen om de liquiditeit en solvabiliteit van ondernemingen te bevorderen.

1° Vrijstelling voor eventuele beroepsverliezen (personenbelasting en belasting niet-inwoners/natuurlijke personen)

Waar gaat het over?

Het belastbaar resultaat behaald in het inkomstenjaar 2019 (aanslagjaar 2020) is vrijgesteld ten belope van de geschatte beroepsverliezen voor het inkomstenjaar 2020 (aanslagjaar 2021).

De vrijstelling wordt tijdens het inkomstenjaar 2020 teruggenomen om een dubbele aftrek van dezelfde beroepsverliezen te voorkomen.

Hoe de vrijstelling aanvragen?

Aangezien de aangifteformulieren voor de personenbelasting en de belasting voor niet-inwoners/natuurlijke personen al gepubliceerd zijn, moet de vrijstelling worden aangevraagd via een afzonderlijk formulier.

Op dit formulier moet de belastingplichtige onder meer het bedrag van de verwachte beroepsverliezen rechtvaardigen. De aanvraag tot vrijstelling is definitief en onherroepelijk, ook wat betreft het bedrag.

Welke belastingplichtigen zijn uitgesloten van deze maatregel?

Deze vrijstelling mag niet worden toegepast voor belastingplichtigen die gebruik maken van de forfaitaire grondslagen van aanslag voor inkomstenjaar 2020 of voor deze die aan het begin van de crisis al ondernemingen in moeilijkheden waren.

Sanctie indien de verliezen lager zijn dan het bedrag van de gevraagde vrijstelling?

Indien de belastingplichtige in het inkomstenjaar 2020 geen beroepsverliezen heeft geleden of indien deze lager zijn dan het bedrag waarvoor de vrijstelling is aangevraagd, wordt een (niet-aftrekbare) belastingverhoging toegepast.

2° Tijdelijke vrijstelling ten belope van potentiële verliezen (vennootschapsbelasting en belasting niet-inwoners/vennootschappen)

Waar gaat het over?

Het resultaat van het boekjaar 2019 of 2020 (boekjaar afgesloten tijdens het belastbare tijdperk van 13 maart 2019 tot 12 maart 2020) is vrijgesteld ten belope van de verliezen die tijdens het boekjaar potentieel worden geleden voor aanslagjaar 2020 of 2021.

Het vrijgestelde bedrag mag het resultaat van het belastingtijdperk niet overschrijden en mag ook niet hoger zijn dan 20 miljoen EUR.

De vrijstelling in kwestie zal geschieden door de vorming van een tijdelijke vrijgestelde reserve die in mindering wordt gebracht op het totale bedrag van de belastbare gereserveerde winst aan het einde van het belastbare tijdperk dat eindigt in de periode van 13 maart 2019 tot 12 maart 2020.

Deze vrijgestelde reserve zal tijdens het volgende aanslagjaar worden teruggenomen om dubbele aftrek van dezelfde beroepsverliezen te voorkomen.

Hoe de vrijstelling aanvragen?

Het verzoek om vrijstelling wordt gedaan in de aangifte vennootschapsbelasting of in de aangifte belasting niet-inwoners/vennootschappen.

Als de aangifte reeds is ingediend maar de belasting nog niet is ingekohierd, kan de belastingplichtige om de wijziging van zijn aangifte verzoeken.

Als de vennootschapsbelasting al was ingekohierd op het ogenblik van de inwerkingtreding van deze maatregel, kan de belastingplichtige een wijziging aanvragen (met name door de indiening van een bezwaarschrift).

Welke belastingplichtigen zijn uitgesloten van deze maatregel?

Bepaalde vennootschappen zijn uitgesloten van deze maatregel gezien hun specifieke belastingregime. Het betreft voornamelijk (i) beleggingsvennootschappen, (ii) coöperatieve participatievennootschappen (iii) zeescheepvaartvennootschappen, (iv) vennootschappen die reeds bij de aanvang van de crisis een onderneming in moeilijkheden waren, (v) vennootschappen die een rechtstreekse deelneming aanhouden in een vennootschap gevestigd in een belastingparadijs of (vi) die betalingen verrichten aan vennootschappen gevestigd in een belastingparadijs, behalve in het geval dat deze betalingen zijn ingegeven door rechtmatige financiële of economische behoeften.

Deze maatregel is ook niet van toepassing op een vennootschap (i) die dividenden uitkeert, (ii) die eigen aandelen inkoopt of (iii) die een kapitaalvermindering doorvoert, gedurende de periode van 12 maart 2020 tot de datum van indiening van de aangifte vennootschapsbelasting of belasting niet-inwoners/vennootschappen voor aanslagjaar 2021.

Sanctie indien de verliezen lager zijn dan het bedrag van de gevraagde vrijstelling?

Het doel van de maatregel is ervoor te zorgen dat het voor het aanslagjaar 2019 of 2020 vrijgestelde bedrag en het bedrag van de beroepsverliezen van het belastbare tijdperk zo nauw mogelijk met elkaar aansluiten.

Indien het bedrag van de vrijstelling meer bedraagt dan 10% van de werkelijk geleden beroepsverliezen voor het tijdperk na dat van de vrijstelling, wordt een boete opgelegd in de vorm van een bijzondere aanslag.

3° Wederopbouwreserve voor vennootschappen

Waar gaat het over?

De wederopbouwreserve heeft tot doel om toekomstige winsten voor de aanslagjaren 2022, 2023 en 2024 op fiscaal gunstige wijze in de vennootschap te behouden door deze vrij te stellen mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.

Het maximumbedrag van de wederopbouwreserve is in principe beperkt tot het bedrijfsverlies van het boekjaar afgesloten in 2020 en met een maximum van 20 miljoen EUR.

Hoe de vrijstelling aanvragen?

De wederopbouwreserve moet worden aangehouden op een afzonderlijke rekening van het passief (vrijstelling onderworpen aan de onaantastbaarheidsvoorwaarde).

Welke belastingplichtigen zijn uitgesloten van de maatregel?

Bepaalde vennootschappen zijn uitgesloten van deze maatregel gezien hun specifieke belastingregime (cf. hierboven voor de tweede maatregel).

Bovendien is deze maatregel niet van toepassing op een vennootschap (i) die dividenden uitkeert (ii) die eigen aandelen inkoopt, (iii) die een kapitaalvermindering doorvoert en/of (iv) die een aanzienlijke verlaging van zijn salariskosten doorvoert in vergelijking met het voorgaande boekjaar.

Sanctie?

De wederopbouwreserve wordt gedeeltelijk belastbaar als de vennootschap alsnog een dividend uitkeert of eigen aandelen inkoopt of een kapitaalvermindering doorvoert of haar salariskosten aanzienlijk verlaagt in vergelijking met vorig boekjaar.

Voor meer informatie inzake deze maatregelen, aarzel niet ons te contacteren.