Bijzondere belastingregeling voor buitenlandse kaderleden en buitenlandse onderzoekers: nieuwe wetgeving in België

Belgium
Available languages: EN, FR

De nieuwe wetgeving tot implementatie van een nieuwe bijzondere belastingregeling voor buitenlandse kaderleden en onderzoekers, die wij reeds bespraken in ons eAlert van 25 november (Bijzondere belastingregeling voor buitenlandse kaderleden: nieuwe regeling vanaf 1 januari 2022), is nu werkelijkheid geworden.

De wetgever heeft deze nieuwe regeling in het Wetboek van de inkomstenbelastingen opgenomen. Zij biedt, in tegenstelling tot de vroegere regeling voor buitenlandse kaderleden die werd aangenomen in de vorm van een administratieve circulaire en die bovendien werd bekritiseerd vanwege haar contra legem karakter, de nodige rechtszekerheid, voorspelbaarheid en duidelijkheid.

Belangrijkste kenmerken van de nieuwe regeling

  • De betaling door de werkgever van terugkerende uitgaven die het gevolg zijn van de tewerkstelling in België (bijvoorbeeld extra kosten ten opzichte van het land van herkomst voor huisvesting, kosten van levensonderhoud, reiskosten naar het land van herkomst, enz.) wordt beschouwd als een terugbetaling van kosten eigen aan de werkgever tot een bedrag van maximaal 30% van de jaarlijkse brutobezoldiging, met een jaarlijks plafond van 90.000 EUR
  • Specifieke vergoedingen voor niet-repetitieve kosten die door de werkgever worden gedragen, worden beschouwd als kosten eigen aan de werkgever. Dit is het geval voor bijvoorbeeld een verhuisvergoeding, een huisvestingsvergoeding of schoolgeld.
  • De algemene regels voor de vaststelling van de fiscale woonplaats zijn van toepassing; tenzij kan worden aangetoond dat de fiscale woonplaats van de werknemer in het buitenland is gelegen en dit wordt gestaafd door middel van een certificaat van een buitenlandse belastingautoriteit, zal hij of zij worden beschouwd als een fiscale inwoner van België.

Verduidelijking van enkele elementen

De minimale bruto bezoldigingsgrens van EUR 75.000 is niet van toepassing op werknemers die in aanmerking willen komen van de bijzondere belastingsregeling voor buitenlandse onderzoekers (de zogenaamde geïmmigreerde onderzoekers).

Werknemers (met uitzondering van bedrijfsleiders) kunnen in aanmerking komen voor bijzondere belastingregeling voor buitenlandse onderzoekers op voorwaarde dat zij uitsluitend of als hoofdactiviteit wetenschappelijk, fundamenteel, industrieel of technisch onderzoek verrichten EN dat zij een specifiek doctoraat of een specifieke masterstitel hebben behaald op het gebied van exacte of toegepaste wetenschappen, burgerlijk of industrieel ingenieur, geneeskunde, diergeneeskunde, farmacie, architectuur of industriële wetenschappen in de agronomie, of dat zij kunnen aantonen dat zij ten minste tien jaar relevante beroepservaring hebben.

Bestuurders van vennootschappen van de eerste categorie (bijvoorbeeld bedrijfsfunctionarissen of personen die soortgelijke functies uitoefenen) en van de tweede categorie (bijvoorbeed personen die als zelfstandige leidinggevende functies uitoefenen) kunnen in aanmerking komen voor de bijzondere regeling voor buitenlandse kaderleden op voorwaarde dat zij betrokken zijn bij het dagelijks bestuur van de vennootschap.

Procedure

De toepassing van de regeling is afhankelijk van een elektronische aanvraag bij de belastingadministratie binnen drie maanden nadat de werknemer in België in dienst is getreden. De vorm van dit verzoek zal bij koninklijk besluit worden vastgesteld. De administratie beschikt over een termijn van drie maanden om over het verzoek te beslissen.

Het voordeel van de regeling wordt toegekend voor een periode van vijf jaar, die met drie jaar verlengbaar is.

In geval van wijziging van werkgever zal een nieuwe aanvraag moeten worden ingediend.

Uiterlijk op 31 januari van ieder kalenderjaar moet de werkgever een lijst verstrekken met de namen van de werknemers die in het voorgaande jaar van de bijzondere belastingregeling hebben genoten.

Overgangsregeling voor buitenlandse kaderleden die onder de oude regeling vallen

Kaderleden die onder de oude regeling vallen kunnen overstappen naar de nieuwe regeling, mits zij voldoen aan de voorwaarden op de datum van hun eerste indiensttreding in België en op het moment van de aanvraag. Het verzoek om overschakeling naar de nieuwe regeling moet uiterlijk op 31 juli 2022 worden ingediend. De instemming van de betrokkene is vereist en moet worden bevestigd in een door het kaderlid ondertekende verklaring.

In geval van weigering of bij ontstentenis van een verzoek om overschakeling naar de nieuwe regeling zou de vorige bijzondere belastingregeling voor buitenlandse kaderleden van toepassing blijven tot 31 december 2023. De circulaire van 8 augustus 1983 dient spoedig in die zin te worden gewijzigd. Vanaf dat het voordeel van de regeling voor buitenlandse kaderleden verdwijnt, zullen de normale regels voor de vaststelling van de fiscale woonplaats van toepassing zijn; het is waarschijnlijk dat een groot deel van de buitenlandse kaderleden dan zal worden beschouwd als Belgische fiscaal ingezetenen, belastbaar in België op hun wereldwijde inkomsten.

Indien de belastingadministratie instemt met het verzoek om omschakeling naar de nieuwe regeling, zal de nieuwe regeling van toepassing zijn op de bezoldigingen die vanaf 1 januari 2022 worden ontvangen. De nieuwe regeling is dan van toepassing op de rest van de maximumperiode van vijf jaar, eventueel verlengd met drie jaar rekening houdend met de eerste aanstelling van de persoon in België.

Werknemers van wie de tewerkstelling in België uiterlijk op 31 december 2021 is aangevat, zouden nog steeds een beroep kunnen doen op het oude bijzondere belastingstelsel voor buitenlandse kaderleden (voor zover aan de voorwaarden is voldaan). De normale aanvraagperiode zou ongewijzigd blijven. Deze regeling zal in ieder geval uiterlijk op 31 december 2023 aflopen.
Werknemers die op of na 1 januari 2022 in België zijn beginnen werken, kunnen niet langer een beroep doen op de regeling voor buitenlandse kaderleden.
Aarzel niet om CMS te contacteren voor een analyse van de impact op uw huidige bestand van buitenlandse kaderleden, op uw budget, op uw contractuele afspraken, op de toekomstige missies van uw werknemers in België en voor meer details over deze nieuwe regeling.