Ułatwienie inwestycji związanych z sieciami elektroenergetycznymi

Poland
Available languages: EN

3 września 2023 roku weszły w życie nowe przepisy, których zadaniem jest znaczne skrócenie oraz uproszczenie procedur administracyjnych związanych z realizacją inwestycji w sieci dystrybucyjne. Sieci te wymagają nakładów i modernizacji w związku z przyłączaniem nowych źródeł wytwórczych.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany wprowadzone przez nowelizację.

Rozszerzenie stosowania przepisów specustawy przesyłowej

Dotychczas obowiązujące przepisy przewidywały ułatwienia inwestycyjne dla inwestycji w sieci przesyłowe. Prawodawca postanowił rozszerzyć stosowanie tych  przepisów do inwestycji związanych z sieciami dystrybucyjnymi o napięciu znamionowym 110 kV lub wyższym. Warunkiem jest, aby sieci te pozostawały w funkcjonalnym związku ze strategicznymi inwestycjami w zakresie sieci przesyłowych.

W tym celu ustawa zmieniająca wprowadza definicję inwestycji towarzyszącej, co – jak wynika z uzasadnienia przepisów – ma na celu umożliwienie ograniczenia do minimum zmian w obowiązującym stanie prawnym, a co za tym idzie ma sprzyjać zachowaniu odpowiedniego stopnia pewności prawnej dla podmiotów realizujących obowiązki lub korzystających z uprawnień wynikających z przepisów specustawy przesyłowej.

Wykaz inwestycji istniejącej infrastruktury

Zmianie uległ załącznik do ustawy stanowiący wykaz strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych poprzez:

  • dodanie nowych projektów (w tym inwestycji Harmony Link stanowiącej połączenie systemów przesyłowych Polski i Litwy); oraz
  • poszerzenia go o sieci dystrybucyjne o napięciu równym lub wyższym niż 110 kV, kluczowe dla wyprowadzania energii elektrycznej z sieci przesyłowej do sieci dystrybucyjnych.

Jednocześnie Rada Ministrów wyposażona została w upoważnienie do określenia, w drodze rozporządzenia, wykazu inwestycji towarzyszących polegających na przebudowie lub remoncie istniejących linii elektroenergetycznych stanowiących elementy sieci dystrybucyjnej o napięciu równym lub wyższym niż 110 kV, co ma istotne znaczenie dla zapewnienia możliwości modernizacji istniejących linii, które mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia odpowiednich przepływów energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym oraz rozwoju regionalnego.

Zasady przygotowania i realizacji strategicznych inwestycji

Decyzją prawodawcy do specustawy przesyłowej dodany został również rozdział 5a określający zasady przygotowania i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci dystrybucyjnych. W przypadku przygotowania i realizacji tych inwestycji przez inwestora rozumieć należy operatora systemu dystrybucyjnego w rozumieniu Prawa energetycznego, realizującego te inwestycje.

Nowelizacja wprowadziła usprawnienia w zakresie wywłaszczania nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, jak również w razie braku danych w katastrze nieruchomości pozwalających na ustalenie danych osobowych (w szczególności adresu zamieszkania) właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości. Ponadto do realizacji tych inwestycji zastosowanie znajdą m.in. przepisy specustawy przesyłowej dotyczące możliwości wnioskowania o wejście na teren cudzej nieruchomości w celu przeprowadzenia prac niezbędnych do sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej.

Zniesienie ograniczenia czasowego stosowania przepisów specustawy przesyłowej

Zgodnie z nowelizacją, uchyleniu ulega przepis, który przewidywał czasowe ograniczenie stosowania wielu przepisów o ułatwieniach inwestycyjnych w sieci do dnia 31 grudnia 2030 roku. Zdaniem ustawodawcy, uchylenie tego przepisu stało się konieczne i uzasadnione, mając na uwadze rozbudowanie listy inwestycji mogących skorzystać z udogodnień w zakresie procesu inwestycyjnego. Tym samym, po wejściu nowelizacji w życie ograniczenie to zostanie zniesione, co pozwala na stałe stosowanie uproszczonych procedur do realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych i dystrybucyjnych.

W celu uzyskania większej ilości informacji na temat ww. nowelizacji oraz realizacji inwestycji z zakresu sieci przesyłowych w Polsce, zachęcamy do kontaktu z partnerem CMS lub lokalnymi ekspertami CMS.