Prelomový rozsudok ESD o nároku na dovolenku neplatne prepustených zamestnancov

Česká republika, Slovensko
Available languages: EN, CZ

Európsky súdny dvor (ESD) prijal 12. októbra prelomové rozhodnutie vo veci C-57/22 - Ředitelství silnic a dálnic. Otázka, ktorú ESD predložil Najvyšší súd Českej republiky, sa týkala toho, či zamestnancom, ktorých boli pracovný pomer skončený neplatne, vzniká nárok na dovolenku za obdobie, počas ktorého nemohli pracovať z tohto dôvodu. ESD v tejto veci zvrátil ustálenú judikatúru českých a slovenských súdov. Prečítajte si viac a zistite, aký vplyv má rozsudok ESD na české a slovenské pracovnoprávne vzťahy.

Prečítajte si viac

Až do vydania rozsudku ESD, české a slovenské súdy konštantne rozhodovali, že zamestnanec, ktorého pracovný pomer bol skončený neplatne a následne obnovený, nemá nárok na dovolenku za obdobie odo dňa skončenia a do návratu do zamestnanca do zamestnania z dôvodu, že počas tohto obdobia zamestnanec pre zamestnávateľa fakticky nevykonával prácu. Počas obdobia neplatného skončenia pracovného pomeru sa vzájomné práva a povinnosti riadia osobitnými ustanoveniami Zákonníka práce (obe krajiny majú obdobnú právnu úpravu), ktoré zamestnancovi priznávajú len nárok na náhradu mzdy vo výške jeho priemerného zárobku. Konkrétne, ak súd určí, že pracovný pomer bol skončený neplatne, zamestnanec má nárok na náhradu mzdy odo dňa, keď oznámi zamestnávateľovi, že trvá na tom aby ho zamestnanec zamestnával, až do dňa, kedy mu zamestnávateľ umožnil pokračovať v práci alebo keď dôjde k platnému skončeniu pracovného pomeru.

ESD však rozhodol, že tento výklad českých a slovenských súdov je v rozpore s právom EÚ. Podľa ESD by sa obdobie, počas ktorého je pracovný pomer skončený neplatne, malo považovať za odpracovaný čas na účely nároku na dovolenku. Nárok na dovolenku by teda mal zamestnancovi vznikať aj v období, kedy nemôže pracovať z dôvodu neplatného skončenia, hoci za toto obdobie už má nárok na náhrady mzdy.

Dôvodom na priznanie nároku na dovolenku zamestnancovi bola skutočnosť, že zamestnanec v skutočnosti nevykonával prácu z dôvodu na strane zamestnávateľa: bez neplatného skončenia pracovného pomeru mohol zamestnanec pracovať a uplatniť si svoj nárok na dovolenku. ESD považoval argument, že zamestnanec už dostal náhradu mzdy vo výške priemerného zárobku zamestnanca za príslušné obdobie, za irelevantný.

Záver

Pracovnoprávne spory v Českej republike aj na Slovensku môžu často trvať niekoľko rokov, počas ktorých môže zamestnancovi vzniknúť pomerne vysoký nárok na dovolenku. Zamestnávatelia by si preto mali byť vedomí tohto nového rozhodnutia ESD. Podľa nášho názoru by to mohlo mať vplyv najmä na rokovania o dohode o urovnaní po spore o neplatnosť skončenia pracovného pomeru, ktorý zamestnávateľ prehrá. Je možné, že zamestnanci budú požadovať, aby sa v dohode o urovnaní zohľadnila aj náhrada za naakumulovanú a nevyčerpanú dovolenku, na ktorú im vznikol nárok za obdobie, počas ktorého nemohli pracovať z dôvodu neplatného skončenia.