Planowany projekt nowej ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów

Poland
Available languages: EN

11 czerwca 2024 r. w wykazie prac legislacyjnych i programowych rządu pojawił się projekt ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów. Projektowana ustawa jest częścią prowadzonej na poziomie unijnym rewizji ogólnych zasad w zakresie bezpieczeństwa produktów i ma na celu zapewnienie prawidłowego stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów („Rozporządzenie UE 2023/988”).

Przepisy Rozporządzenia UE 2023/988 określające m.in. wymagania w zakresie ogólnego bezpieczeństwa produktów oraz obowiązki przedsiębiorców będą obowiązywały – od grudnia 2024 r. – bezpośrednio i jedynie w wąskim zakresie wymagają rozwinięcia w prawie krajowym. Do ustawodawcy krajowego należy wdrożenie przepisów o charakterze ustrojowym i proceduralnym, które obejmą między innymi określenie kompetencji organów nadzoru rynku, trybu prowadzenia kontroli czy nakładania kar.

Projektodawca zakłada utrzymanie obecnego systemu organów nadzoru rynku – tj. Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów („Prezes UOKiK”) oraz Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Handlowej („WIIH”). Jednocześnie przewiduje rozszerzenie ich kompetencji, w szczególności wobec obserwowanego na przełomie ostatnich lat rozwoju nowych technologii i sprzedaży online.

Prezes UOKiK, poza generalnym zadaniem sprawowania nadzoru nad ogólnym bezpieczeństwem produktów, będzie m.in.:

  • prowadził postępowania w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów, w ramach których może na przykład nakazać ostrzeżenie konsumentów, natychmiastowe wycofanie produktu z obrotu czy odzyskanie produktu od konsumentów, jak również – co jest nową kompetencją – usunięcie z interfejsu online treści odnoszących się do produktu lub umieszczenie w nim wyraźnego ostrzeżenia;
  • prowadził postępowania wobec dostawców internetowych platform handlowych w celu usunięcia z interfejsu treści dotyczących produktów oraz zamieszczenia w nim ostrzeżenia (w sytuacjach, gdy podmiot udostępniający produkt nie realizuje adresowanej do niego decyzji);
  • zawierał z dostawcami internetowych platform handlowych porozumienia wiążące się z podjęciem przez nie dobrowolnych zobowiązań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa produktów;
  • kierował do przedsiębiorców tzw. wystąpienia miękkie, tj. wystąpienia o przekazanie informacji, wyjaśnień lub dokumentów dotyczących bezpieczeństwa produktu – bez konieczności wszczynania postępowania;
  • rozpatrywał zawiadomienia konsumentów oraz innych podmiotów dotyczące bezpieczeństwa i zgodności produktu z przepisami Rozporządzenia UE 2023/988.

Opis projektu wskazuje, że WIIH, tak jak obecnie, będą prowadzili kontrolę produktów w zakresie spełniania ogólnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa. Uzyskają jednak kompetencję do prowadzenia kontroli produktów oferowanych online w sposób zdalny.

Organem odpowiedzialnym za przygotowanie projektu nowej ustawy jest Prezes UOKiK. Termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów planowany jest na III kwartał 2024 roku.