A selection of Dutch regulatory news

20.09.2014

Act to amend the Financial Markets Act 2015

On 5 June 2014 a memorandum of amendment was published relating to a proposed Act to amend the Financial Markets Act 2015. This introduces a prohibition for manipulation of benchmarks and a number of technical changes to the Financial Services Act (Wft), and the Anti-Money Laundering and Anti-Terrorist Financing Act (Wwft) for the Netherlands and the BES Islands (Bonaire, St. Eustatius and Saba).

The letter of memorandum relates to was submitted to parliament on 10 April 2014. It includes:

  • the extension of suitability and Integrity screening and the financial sector oath or promise,
  • increased powers for the Dutch Central Bank (DNB) to request information,
  • changes to regulation of group financing companies,
  • a legal framework for registered covered bonds,
  • clarification of the rules around close-out netting in cases where the Intervention Act applies; and
  • Civil cases dealing with certain areas of banking and securities law will be heard by the Amsterdam Court.

Wijzigingswet financiële markten 2015

Op 5 juni 2014 is een nota van wijziging gepubliceerd bij het voorstel voor de Wijzigingswet financiële markten 2015. De nota van wijziging voorziet in de introductie van een verbod op manipulatie van benchmarks en een aantal technische wijzigingen van de Wft en de Wwft voor Nederland en de BES eilanden (Bonnaire, St. Eustatius en Saba). (http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2014/06/04/nota-van-wijziging-op-wijzigingswet-financiele-markten-2015-w5.html)

De nota heeft betrekking op het voorstel voor de Wijzigingswet financiële markten 2015 zoals dat op 10 april 2014 werd ingediend bij de Tweede Kamer en omvat onder andere de uitbreiding van de geschiktheids- en betrouwbaarheidstoetsing en van de eed of belofte, uitbreiding bevoegdheid DNB voor het opvragen van gegevens, wijziging van de regeling voor concernfinancieringsmaatschappijen, een wettelijk kader voor geregistreerde gedekte obligaties, verduidelijking van de regels omtrent verrekening bij toepassing van de Interventiewet en de concentratie van civiele zaken over een bepaald deelgebied van het bank- en effectenrecht bij de Rechtbank Amsterdam. (http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2014/06/04/wijziging-van-de-wet-op-het-financieel-toezicht-en-enige-andere-wetten-op-het-terrein-van-de-financiele-markten.html)

Proposal for the Remuneration Policy Financial Undertakings Act

On 16 June 2014 a proposal for the Remuneration Policy Financial Undertakings Act was submitted to Parliament. With this Act the rules concerning remuneration as recently changed by the Implementing Act for the CRD IV package will become more restrictive. The bill introduces a cap for variable remuneration of 20% of the fixed annual income of the individual. The bill will in principle apply to all persons working for a financial undertaking that is subject to supervision in the Netherlands and its local and foreign subsidiaries and branches. However, it will also apply to persons working for subsidiaries and branches based in the Netherlands of financial undertakings based in another state. Only a limited number of exceptions are foreseen. The 1st of January 2015 is envisaged as the implementation date.

Voorstel Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen

Op 16 juni 2014 is het voorstel voor de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen ingediend bij de Tweede Kamer. Met deze wet zullen de regels ten aanzien van beloningsbeleid zoals recent gewijzigd door Implementatiewet richtlijn en verordening kapitaalvereisten verder worden aangescherpt. Het wetsvoorstel introduceert nieuwe beloningsregels, waaronder een maximale variabele beloning voor van 20% van de vaste beloning van die persoon op jaarbasis.

Dit maximum zal in beginsel voor alle personen die werkzaam zijn voor een in Nederland onder toezicht staande financiële onderneming en haar dochtervennootschappen en vestigingen in binnen en buitenland, maar ook voor personen werkzaam in Nederland gelegen dochterondernemingen en bijkantoren van een financiële onderneming gevestigd in een ander staat. Er is een beperkt aantal uitzonderingen voorzien. De wet heeft 1 januari 2015 als beoogde datum voor inwerkingtreding. (http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2014/06/13/wbfo-wetsvoorstel.html)