De stage-overeenkomst

Belgique
Available languages: EN, FR

De bedrijfsstage is de kans voor een student of een jonge gediplomeerde (de stagiair) om praktische professionele beroepservaring op te doen binnen een onderneming.

Als dusdanig verschilt de stage-overeenkomst van de arbeidsovereenkomst op basis van zijn finaliteit. In tegenstelling de arbeidsovereenkomst, die essentieel bestaat uit het uitvoeren van arbeidsprestaties tegen verloning, heeft de stage-overeenkomst de aanvulling van de theoretische opleiding door middel van praktische opleiding als doel.

Algemeen gezien wordt de bedrijfsstage op een van de volgende manier volbracht:

  • Als verplichting binnen het kader van het curriculum (hogere studies): Hoewel de regelgeving dit niet vereist, zal er in het algemeen een geschreven stage-overeenkomst aangegaan worden tussen de onderneming, de school en de stagiair, die in wezen de volgende elementen zal bevatten: de identiteit van de partijen en de stagemeester, de duur en de plaats van uitvoering van de stage, het uurrooster van de stagiair, de verplichtingen van de partijen, de modaliteiten voor een vervroegde beëindiging, de modaliteiten met betrekking tot de terugbetaling van de kosten van de stagiair, … De stage-overeenkomst wordt vaak voorzien door de school van de stagiair. De stage zal in principe geen recht op verloning toekennen, doch slechts een vergoeding voor de reële kosten die door de stagiair gedragen worden. Indien dit niet het geval zou zijn, zou deze vergoeding onderworpen zijn aan de inhouding van roerende voorheffing, en in voorkomend geval, tot betaling van sociale zekerheidsbijdragen.
  • Buiten elke verplichting binnen het kader van een curriculum (hogere studies): Voor zover dit niet wettelijk werd uitgesloten, zal er in het algemeen een beroepsinlevingsovereenkomst (BIO) gesloten worden tussen de onderneming en de stagiair, opgesteld volgens de welke waarbij de stagiair, binnen het kader van zijn opleiding, bepaalde kennis of vaardigheden verwerft bij een werkgever door middel van arbeidsprestaties uit te voeren. Net zoals de hierboven vermelde stage-overeenkomst, is het doel van dergelijke overeenkomst met andere woorden de praktische opleiding van de stagiair (buiten het kader van school). De geldigheid van de BIO is onderworpen aan de naleving van een bepaald aantal formaliteiten, waaronder een verplicht geschreven overeenkomst, opgesteld ten laatste op het moment van aanvang van de uitvoering van de overeenkomst, met daarin alle wettelijk verplichte vermeldingen. De stagiair dient bovendien een minimale compensatie te ontvangen welke niet minder mag zijn dan de wettelijk voorziene barema’s in functie van de leeftijd van de stagiair. Deze vergoeding zal eveneens onderworpen worden aan de roerende bedrijfsvoorheffing en, afhankelijk van de leeftijd van de stagiair, onderworpen zijn aan beperkte of normale sociale zekerheidsbijdragen.