Prijzen zijn niet altijd geheim – de vertrouwelijkheid van stukken bij de Raad van State

Belgique
Available languages: EN, FR

Ondernemingen kunnen er niet langer op rekenen dat de stukken waarin hun prijzen zijn vermeld en die zij als vertrouwelijk neerleggen bij de Raad van State, vertrouwelijk zullen blijven.

Op 5 mei 2015 velde de Raad van State immers een opmerkenswaardig arrest waarin de vertrouwelijkheid van bepaalde stukken werd opgeheven. Op die manier wordt een algemene tendens doorbroken, volgens dewelke partijen alle stukken waarin hun prijzen worden meegedeeld, als vertrouwelijk beschouwen. Deze tendens was bijvoorbeeld legio in het kader van abnormale prijzen, waar inschrijvers in geen geval hun (eerder lage of hoge) prijs willen meedelen en al zeker niet de door hen gegeven prijsverantwoording. Het openbaar maken van hun prijs zou immers nadelig zijn voor hun commerciële belangen en hun concurrentiepositie.De Raad van State nuanceert en motiveert dat het feit dat de opgegeven prijzen van belang kunnen zijn voor toekomstige opdrachten, geen uitzonderlijke reden vormt om deze gegevens aan het tegensprekelijk debat te onttrekken. De Raad voegt daar aan toe dat er in casu niet wordt aangetoond dat het zou gaan om uitzonderlijke werken of handelingen, noch dat er wordt aangetoond op welke manier de belangen van de partij zouden kunnen worden geschaad door het prijsgeven van haar prijzen.De Raad besloot dat het hele administratief dossier (de samenvattende meetstaat, de prijsberekeningen, de prijsverantwoordingen en de prijsanalyses incluis) voor de verzoekende partij toegankelijk moest worden gemaakt en dat de vertrouwelijkheid dus moest worden opgeheven. Daar voegt de Raad nog aan toe dat dit des te meer verdedigbaar is omdat de prijzen in het leerstuk van de abnormale prijzen essentieel zijn.Op die manier past de Raad van State de eerder in de rechtsleer verdedigde graadmeters toe op grond waarvan tot de vertrouwelijkheid kan worden besloten. Zo zal een partij wanneer zij bepaalde stukken als vertrouwelijk wil beschouwen, waakzaam moeten zijn dat zij uiteenzet op welke manier de mededeling van de stukken een concurrentieel nadeel zou veroorzaken. Het enkel beschouwen, hoewel dit ook noodzakelijk is, dat een stuk absoluut vertrouwelijk is, volstaat niet langer.