Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen: uitgesloten in geval van collectief ontslag met sluiting

Belgique
Available languages: EN, FR

Sinds 1 januari 2008 kunnen werkgevers onder het stelsel van niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen (“NRRV”) een bonus toekennen die afhangt van de collectieve resultaten van de onderneming, van de groep waartoe de onderneming behoort, of van een welomschreven groep van werknemers.

Als de bonus wordt toegekend in overeenstemming met de regelgeving, en het wettelijk bepaald maximumbedrag niet overschrijdt, krijgt ze een gunstige fiscale en parafiscale behandeling.

Om de bonus te kunnen toekennen moet het bedrijf een bonusplan opmaken volgens een bijzondere procedure. Het plan moet de toekenning van de bonus doen afhangen van de verwezenlijking van duidelijk aflijnbare, transparante, definieerbare/meetbare en verifieerbare collectieve doelstellingen. Op het ogenblik van de invoering van het bonusplan moet de realisatie van deze doelstellingen nog 'kennelijk onzeker' zijn.

Bedragen NRRV 2018

Het maximumbedrag waarmee de bonus in aanmerking komt voor de gunstige fiscale en parafiscale behandeling, wordt jaarlijks geïndexeerd.

Voor het kalenderjaar 2018 beschouwt de RSZ het voordeel niet als loon als de bonus, per werknemer, niet meer dan 3.313,00 EUR bruto bedraagt, d.i. 2.880,00 EUR netto + een solidariteitsbijdrage van 13,07%. Op de effectief toegekende bonussen betaalt de werkgever een bijzondere sociale zekerheidsbijdrage van 33%.

Op fiscaal vlak wordt de bonus in 2018 vrijgesteld van belastingen ten belope van een maximumbedrag van 2.880,00 EUR netto.

Uitsluiting in geval van collectief ontslag

Artikel 79 van de Programmawet van 25 december 2017 wijzigt het toepassingsgebied van het NRRV-stelsel.

Hiermee wordt een einde gemaakt aan de praktijk waarbij ondernemingen een NRRV-stelsel invoeren de aankondiging van een collectief ontslag met sluiting van de onderneming, en een deel van de aan de werknemers verschuldigde vergoedingen betaald wordt in de vorm van een fiscaalvriendelijke NRRV-bonus. Volgens de memorie van toelichting bij de Programmawet is het immers niet logisch dat een werkgever enerzijds de noodzakelijke middelen vindt om een bonus toe te kennen, maar anderzijds niet de noodzakelijke middelen vindt om zijn personeel aan het werk te houden.

Door de wetswijziging kunnen werkgevers die overgaan tot een collectief ontslag met sluiting van de onderneming sedert 1 januari 2018 dan ook geen nieuw bonusplan meer uitwerken onder het NRRV-stelsel. De bestaande bonusplannen blijven wél van kracht als zij reeds vóór de aankondiging van het collectief ontslag met sluiting werden neergelegd bij de bevoegde federale overheidsdienst.

! Actiepunt: Als u een NRRV-bonusplan wil invoeren met te behalen doelstellingen over het kalenderjaar 2018, moet u dit plan vóór eind april 2018 neerleggen bij de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.